ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

---11_~1

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ 100 ปี  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

 

1001009_144100569126284_625594176_n

000002