ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 28/2556

ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. และ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (โครงการเพชรในตม)  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎผลการสอบคัดเลือก โดยมีผู้สอบได้ จำนวน 30 คน  และผู้ได้สำรอง  จำนวน 108 คน  รายละเอียดผลการสอบคัดเลือกผ่านทาง

http://admission.swu.ac.th/new_message_detail.php?id=560053

ประกาศ  มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สอบได้ จำนวน 30 คน ในสังกัด กอ.รมน. แต่ละพื้นที่ตามประกาศ ยืนยันการเข้าเรียนในโครงการหรือสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่สังกัด ระหว่างวันที่ 2 – 12 เมษายน 2556  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลง 30 มี.ค.56   กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.  มีผู้สอบได้ฯ จำนวน 1  คน  คือ  น.ส. กุสุมา   สุขอร่าม   เลขประจำตัวสอบ 1020