ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วย ทสปช.

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2521

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2521 ว่าด้วย ทสปช. ปี 2521 (สำเนา) ครุฑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2521 .. ด้วยปรากฏว่า ได้มีประชาชนผู้รักชาติและเสียสละเป็นจำนวนมากได้ตระหนักประจักษ์ถึงพิษภัยอันร้ายแรงที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนความผาสุกของประชาชนอันเนื่องจากได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บ่อนทำลาย มีภัยคุกคามจากผู้ก่อความไม่สงบ มีสาธารณภัยอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ มีอาชญากรรมจำนวนมากจากโจรผู้ร้ายชุกชุม ตลอดจนไม่มีการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเท่าที่ควร ทำให้มักเกิดความระส่ำระสายและไม่สามารถรักษาสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยด้วยดี ประชาชนเหล่านี้จึงได้พร้อมใจรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มราษฎรอาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ และทหาร เพื่อต่อต้านและป้องกันบรรเทาภัยพิบัติและการก่อการไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกด้าน กลุ่มราษฎรอาสาสมัครดังกล่าวนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของทางราชการมากมายหลายรูปแบบ และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป อาทิ เช่น ไทยบ้านอาสาป้องกันตนเอง (ทสปช.) อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ราษฎรอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่นและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม